Bachelor i nyskaping og regenerativ utvikling

180 Studiepoeng

Søknadsfrist: 15.05.2020

Det er rullerande opptak fram til studiestart i august – så lenge det er ledige plassar.

Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no.

Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning.

 • Oppstart: Høsten 2020
 • 180 studiepoeng / 3 år (Bachelor)
 • Opptakskrav:
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Gå til søknadsportal!

Det er viktig at du som student følger med på høgskolens sider for oppdatert informasjon om studiet.

www.hgut.no

Kunnskap for grøn verdiskaping og aktivt utviklingsarbeid!

HGUt sitt bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling (180 studiepoeng) er unikt i Norge, og gjev eit relevant og spissa utdanningstilbod for ei lang rekke utviklingsretta yrke og samfunnsoppgåver. Døme er:

 • Klimatilpassa utvikling
 • Naturfornying og naturvern
 • Utviklingsoppgåver (samfunnsutvikling) innanfor det offentlege
 • Entreprenørskap og gründerverksemd
 • Nyskaping, omstilling, endring
 • Næringsutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Internasjonalt utviklingsarbeid (t.d. bistand)
 • Offentleg planlegging (mobilisering, medverknad, involvering)

Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og samfunnsutvikling får studentane omfattande og handlingsretta kunnskap om næringsutvikling og verdiskaping, og om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå. Utvikling på lag med dei verdiskapande kreftene i naturen er særleg vektlagt.

Studentane lærer å sjå med nye auge på ressursane dei har rundt seg; dei menneskelege, dei naturbaserte, dei kulturelle, dei sosiale og økonomiske. Dei lærer å ta i bruk ressursane på nye måtar og bli aktive utviklarar og pådrivarar i forhold til eigen livssituasjon og eige miljø.

Studiet gir grunnleggjande og handlingsretta kunnskap om utviklingsarbeid og sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping. Mobiliseringsarbeid er også sterkt vektlagt.

Studiet stimulerer til nyfikenheit, skaparglede, kreativitet og entreprenørskap, og legg difor også opp til samarbeid med forvalting, nærings- og organisasjonsliv.

Høgskulen for grøn utvikling har Kunnskap for utvikling! som hovudvisjon. I tråd med denne visjonen skal studiet synleggjera og gje grunnleggjande kunnskap om det handlingsrom me har som menneske til å påverka framtida i positiv retning.

Les mer: https://hgut.no/studietilbod/bachelorstudium-i-nyskaping-og-samfunnsutvikling/